پرخاشگری

پرخاشگری-پرخاشگری کودکان- درمان پرخاشگری

پرخاش بس! (قسمت سوم)

در این بخش راه کارهای ساده ای را با شما در میان می گذاریم که با بهره گیری از آن ها می توانید پرخاشگری کودکتان را مهار کنید.

پرخاشگری-پرخاشگری کودکان- علل پرخاشگری کودکان

پرخاش بس! (قسمت دوم)

ریشه های درشتی چیست؟ پرخاشگری را می توان در پنج محور خانواده، مدرسه، عاطفی – هیجانی، رسانه و عوامل بدنی، ریشه یابی و واکاوی کرد.

پرخاشگری کودکان- پرخاشگری طبیعی-

پرخاش بس! (قسمت اول)

رفتاری است که به قصد آسیب رساندن به دیگران انجام می شود و ممکن است بدنی باشد مثل کتک زدن و هل دادن، لفظی باشد مثل ناسزاگویی، یا حقوقی باشد مثل به زور چیزی را از کسی گرفتن. پرخاشگری کودکان را به دو دسته طبیعی و غیرطبیعی تقسیم می کنند.


----------------------------------------