پرخاشگری

دعوا، پرخاشگری کودک، جیغ داد،

پرخاشگری، جیغ و داد و کتک کاری کودک

فرزندان ما آنچه ما می خواهیم نمی شوند بلکه آن چه که واقعا هستیم، می شوند. پس به هیچ عنوان او را کتک نزنید. والدین الگوی فراگیری هر رفتاری برای کودک اند. کودک باید توانایی کنترل خشم را در والدین خود ببیند تا بتواند خود نیز این رفتار خود کنترلی را بیاموزد. تنبیه و دعواهای شدید رفتار غلط را تثبیت می کنند.

نظم-نظافت-تربیت-کودک-رفاه-آسایش-یادگیری-اختلال یادگیری-خودارضایی-تربیت جنسی- خشم-اضطراب-استاد سلطانی

عوامل تهدید کننده رشد کودک

جنبه های مختلف رشد را 5 عامل تهدید می کند: 1- اولین عامل نظافت است. 2- دومین عامل نظم است. 3- سومین عامل، تربیت است. 4- چهارمین عامل آموزش است. 5- پنجمین عامل رفاه است.

پرخاشگری-پرخاشگری کودکان- درمان پرخاشگری

پرخاش بس! (قسمت سوم)

در این بخش راه کارهای ساده ای را با شما در میان می گذاریم که با بهره گیری از آن ها می توانید پرخاشگری کودکتان را مهار کنید.

پرخاشگری-پرخاشگری کودکان- علل پرخاشگری کودکان

پرخاش بس! (قسمت دوم)

ریشه های درشتی چیست؟ پرخاشگری را می توان در پنج محور خانواده، مدرسه، عاطفی – هیجانی، رسانه و عوامل بدنی، ریشه یابی و واکاوی کرد.

پرخاشگری کودکان- پرخاشگری طبیعی-

پرخاش بس! (قسمت اول)

رفتاری است که به قصد آسیب رساندن به دیگران انجام می شود و ممکن است بدنی باشد مثل کتک زدن و هل دادن، لفظی باشد مثل ناسزاگویی، یا حقوقی باشد مثل به زور چیزی را از کسی گرفتن. پرخاشگری کودکان را به دو دسته طبیعی و غیرطبیعی تقسیم می کنند.


----------------------------------------