رسانه (تلوزیون،ماهواره،موبایل)

کودک - تلویزیون-اعتیاد به تلویزیون

معتادان کوچک- کودک و تلویزیون(قسمت دوم)

این جعبه کوچک برقی چه چیزی توی آن کلاه سحرانگیزش پنهان کرده که کودک ما این طور به آن جذب شده و فریب هایش را باور می کند؟ چرا کودکان ما به تلویزیون معتاد می شوند؟ اصلا عیب کار ما کجاست؟ نگران شدیم؛ لطفا راه درمان.

کودک - تلویزیون-اعتیاد به تلویزیون

معتادان کوچک- کودک و تلویزیون(قسمت اول)

امروزه تصور دنیایی بدون تلویزیون تقریباً غیرممکن است. دانشمندان برای این رسانه فراگیر که کارکردهای تربیتی، آموزشی و تفریحی دارد، فایده ها و ضررهایی برشمرده اند و درباره ارتباط این جعبه جادو با کودک، حساسیت و احتیاط را لازم دانسته اند...

ماهواره

استاد عباسی -برنامه گلبرگ


----------------------------------------