ازشیر گرفتن

بیش فعالی- کودکان- علل بیش فعالی- پیش زمینه های بیش فعالی

چند بچه با یک بلیط(بیش فعالی کودکان_قسمت دوم)

بیش فعالی در دوره های بارداری و نوزادی پیش زمینه هایی دارد؛ البته این پیش زمینه ها علامت قطعی بیش فعالی در آینده نیستند اما احتمال آن را افزایش می دهند. پیش زمینه های بیش فعالی چیست؟ علل زیستی و اجتماعی آن کدام است؟


----------------------------------------