از پوشک گرفتن و شب ادراری

شب ادراری

برگرفته از کتاب نسیم مهر استاد دهنوی


----------------------------------------