دروغگویی کودکان

کودک- دروغ-دروغ گویی-

بسه دیگه، دروغ گو!(قسمت اول)

قبل از اینکه با دروغ گویی فرزندان بخواهیم مقابله کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که اساسا دروغ گویی در چه زمانی برای کودک معنا پیدا می کند و دروغ گویی با خیال پردازی چه تفاوتی دارد. والدین باید به این نکته توجه کنند در سنین ابتدایی کودکی، کودک نمی تواند بین واقعیت و رویا تفاوت قائل شود. گاهی خودِ والدین زمینه دروغ گویی در کودک را ناخواسته فراهم می کنند.

کودک- دروغ-دروغ گویی-

بسه دیگه، دروغ گو!(قسمت دوم)

در قسمت قبل، به برخی از عوامل و راهکارهای برطرف کردن دروغ در کودکان، پرداختیم. در ادامه به راهکارهای دیگری می پردازیم. *کی بود، کی بود؟ من نبودم! *فتیله توقعات پائین *توجه!توجه، محبت*مراقب دو تا میم باشید *کلاس دروغ شناسی برگزار کنید*برگه جریمه صادر کنید.

دروغگویی کودک

پرسش و پاسخ تربیتی (برگرفته از کتاب نسیم مهر، نوشته استاد دهنوی)


----------------------------------------