تربیت جنسی

هویت جنسی- پرورش هویت جنسی-تربیت جنسی کودک- تربیت جنسی -پذیرش جنسیت

پرورش هویت جنسی کودک

یکی از ویژگی‌های نقش دهی جنسی به کودکان اظهار رضامندی والدین از جنسیت خود در برابر فرزندان است: آن‌ها بر می‌گردد و می‌توان آنها را در حیطه تربیت جنسی مستقیم قرار داد...


----------------------------------------