درس اساتید

توجه به فرزند- توجه به کودک

توجه به فرزند، چقدر؟ چگونه؟

تربیت اتفاقی نیست نباید ما فکر کنیم که مثلاً انشالله بچه ام خوب شود؛ برای اینکه بایستی براساس یک سری از اصول و روش های صحیحی انجام گیرد. یکی از این روشها، بحث توجه کردن به فرزندان است.


----------------------------------------