وابستگی و استقلال

توجه-توجه به کودک-کودک لوس-کودک افسرده

توجه! توجه! باید ها و نباید های توجه به کودک(قسمت اول)

شما جزو کدام یک از پدر و مادرها هستید؟ جزو پدر و مادرهایی که با کودکانشان تنها هم خانه اند و از ذرّه ای توجه به آن ها دریغ می کنند یا پدر و مادرهایی که کودکانشان را زیر خروارها توجه خفه می کنند؟ بهتر است بدانید کوتاهی یا زیاده روی در توجه به کودکان می تواند آسیب های روحی و روانی مختلفی را در روحیه آن ها بر جای بگذارد که گاهی جبرانش به این راحتی ها ممکن نیست.


----------------------------------------