دکتر فرهنگ

رفتار غلط-کودک- علل ریشه اخلاق- اصلاح رفتار

ریشه های رفتارهای غلط در کودکان(قسمت سوم)

آموزش های دیداری و شنیداری اطرافیان، پاداش ندادن به رفتارهای شایسته، عدم آشنایی والدین با شیوه ی درست استفاده از دستور از دیگر عوامل پیدایش رفتارهای غلط در کودکان است.

رفتار-رفتار والدین-غلط-توجه-پاداش-فشار-فشار دوسویه

ریشه های رفتارهای غلط در کودکان(قسمت دوم)

رفتار های غلط کودکان در بسیاری از مواقع حکایت از ریشه هایی می کند که پدر ، مادر و اطرافیان همگی می توانند در ایجاد آن ها نقش داشته باشند.از جمله این ریشه ها، امتیاز دهی دوسویه به رفتارهای غلط و اعمال فشار دوسویه است.


----------------------------------------