استاد عباسی

نماز- نماز کودک- تصویرسازی نماز-تربیت دینی

تصویر سازی خوب و بد از نماز

در تربیت دینی باید با مجموعه ی آموزه ها آشنا بود. چرا که ممکن است با اجرای برخی از روش‌های تربیتی، بدون در نظر گرفتن برخی دیگر از روش‌ها، به عکسِ نتیجه‌ای که به دنبالش هستند، برسند.

ماهواره

استاد عباسی -برنامه گلبرگ


----------------------------------------