اثرات منفی محبت افراطی

موضوع:اثر سو محبت افراطی
منبع: کتاب کرامت نفس درتربیت کودک نوشته استادفیاض بخش


دراینجا ابرازمحبت غیرمتعادل را مطرح میکنیم نه محبت زیاد. به این ترتیب که والدین بدلیل علاقه زیادی که به فرزند خود دارندهرآنچه که احساس کردندکودک نیازدارد
1- قبل ازدرخواست
2-وبه مقداربیش ازنیاز دراختیاراوبگذارند
3-دائماازحرکات اوتعریف کنند
4-اجازه کوچکترین زحمت وتلاشی رابه اوندهند
5-وازهمه خطرناکتر کارهای خطای اوراتوجیه کنندوبجای اوعذرتراشی نمایند
این والدین بدانندناخودآگاه اورادرمسیری قرارمیدهند که آثارآن نه تنها دنیابلکه اخرت اوراتباه خواهد کرد.
اثر زیاده روی درمحبت افراطی روی کودکان عبارتست از
1-خودخواهی
2-کم طاقتی
3-اتکای بغیر(وابستگی به دیگران)
4-جسارت به دیگران
5-وازهمه مهمتر ضعف نفس وشکوفا نشدن استعدادهای پنهان کودک