پندها و نکته ها

پدر و مادر حرفه‌اي، بچه‌‌ی «باعرضه» بار مي‌آورند، نه شاگرد اول. برايشان مهم است بچه راحت بتواند زیپ کاپشنش را بالا بکشد و بند کفشش را ببندد. وقتی سر جلسه‌‌ی امتحان، خودكارش ننوشت، اشكش در نيايد و راهی پیدا کند. ميوه‌هايي كه مادر برايش مي‌گذارد، توي كيفش نگندد. وقتي معلمش یا ناظمش، دنبال داوطلبی می‌گردند، زير ميز قايم نشود. غذا خوردنش كه تمام شد، دل آدم به‌هم نخورد از ديدن ظرف غذايش. وقتي بزرگتري خواست از او سوال‌هاي اضافی بپرسد، راحت بپيچاندش. وقتي تلويزيون نگاه می‌کند، انگشتش نيم‌متر توی حلقش فرو نرود. پدر و مادر حرفه‌اي، يك‌جوري با بچه‌اش حرف مي‌زند كه بچه، جواب دروغ نمی‌دهد. اگر بچه ویرش گرفت در حمام آواز بخواند و صدايش را رها کند، پدرش توي ذوقش نمی‌زند که «چه خبرته!». وقتي یک بچه‌‌ی دیگر خواست توپش را به زور بگيرد، او ندهد، بهش حالي كند با زور نمي‌تواني، اما اگر دوست داري، باهات بازي مي‌كنم. وقتی چیزی به نظرش نامعقول آمد، به هر که می‌خواهد باشد، اعتراض می‌کند. اینها بچه‌‌ی باعرضه بار مي‌آورند تا به خاطر نيم‌ نمره‌ امتحانی، جلوي ميز معلم، عجز و التماس نكند.