پندها و نکته ها

هروقت از دست کارهای کودکمون عصبانی و خسته شدیم این متن زیبا رو با خودمون مرور کنیم  :
مادامی که این اطفال در کنارت هستند تا می توانی دوستشان بدار،  خود را فراموش کن و به ایشان خدمت کن
شفقت فراوان خود را از انها دریغ نکن، مادام که این موهبت با توست قدرش را بدان و نگذار هیچ یک از رفتارهای کودکانه انها بدون قدردانی بماند.
این شادمانی که اکنون در دست توست مدت زیادی نخواهد ماند.
این دستان نرم کوچکی که دردست تو آشیانه دارد در حالیکه در افتاب قدم می زنی، همیشه با تو نخواهد بود، همین گونه این پاهی کوچکی که در کنارت می دود و باصدای مشتاقی که بدون وقفه و باهیجان هزاران سوال از تو می کند تا ابد نیستند
این صورتهای قابل اعتماد که به طرف تو توجه می کنند،  یابازوان کوچکی که بر گردن تو حلقه می شوند و لبان نرمی که بر روی گونه های تو فشار می آورند دایمی نیستند.
قلب خودت را بر ایشان ارزانی بدار، روزهایشان را از شادی پر کن، در خوشی و شادمانی معصومانه شان شریک باش
که طفولیت جز روزی بیش نیست آگاه باش که برای همیشه از دست خواهد رفت.