پندها و نکته ها

نیکوس کازانتزاکیس نقل میکند که در دوران کودکی یک پیله کرم ابریشم را بر روی درخت می یابد،درست هنگامی که پروانه خود را برای خروج از پیله آماده می سازد.اندکی منتظر میماند اما سرانجام چون خروج پروانه طول میکشد تصمیم میگیرد این فرآیند را شتاب بخشد .با حرارت دهان خود شروع به گرم نمودن پیله میکند،تا اینکه پروانه خروجدخود را آغاز می کند. اما بالهایش هنوز بسته اند و او اندکی بعد میمیرد.او میگوید بلوغی صبورانه با یاری خورشید لازم بود اما من انتظار کشیدن نمیدانستم .آن جنازه کوچک تا به امروز یکی از سنگین ترین بارها بر روی وجدان من بوده است اما همان جنازه باعث شد درک کنم که یک گناه حقیقی وجود دارد،فشار آوردن بر قوانین بزرگ کیهان.بردباری لازم است و نیز انتظار زمان موعود را کشیدن شاهد بودن و سختی کشیدن عزیزان و صبور بودن ومقاومت کردن وبا اعتماد راهی را دنبال کردن که خدا برای زندگانی ما و فرزندان ما برگزیده است.اگر به شکستن پوسته تخم مرغی که ترک خورده و جوجه میخواهد سر از تخم بیرون آورد کمک کنید یقین بدانید پس از مدتی جوجه بیمار خواهد شد چرا که جوجه باید سختی بکشد تا پوسته را بشکند تا سالم تر و قوی تر پا به زندگانی بگذارد.نگذارید هیچ چیز و هیچ کس جلوی شما را برای رسیدن به موفقیت بگیرد.بگذارید فرزندانتان زمین بخورند تا تجربه کنند اینقدر آنها را یاری نکنید.هیچ وقت نگران شکستهای فرزندان خود نباشید چرا که همان شکست شاید رهگشای موفقیت و درخشش او باشد. هیچ گاه بار مسوولیت کسی را به دوش نکشید.جلوی تحقیر شدن او را نگیرید آسیب های او را به جان نخرید.بگذارید تا همان فشارها موجب شکوفایی او شوند .دانه ای که سعی دارد خود را از دل خاک بیرون بکشد را ازخاک در نیاورید.پیله پروانه ای که خو د را به سختی از آن بیرون میکشد را پاره نکنید.پوسته تخم مرغی که جوجه ای سعی دارد آن را بشکافد را نشکنید. چرا که شما دریچه های خروج از عالم تاریک تنگ و رنج آور را به روی آنها خراب میکنید و مانع پیش روی آنها در مسیر رشدشان میشوید.گاه تنها تماشا کردن این صحنه ها کافیست.بر خودخواهی های خود غلبه کنیم و بر حس مالکیت خود و بر زیاده خواهی و عواطف آسیب رسان خود مسلط شویم و دریچه های خیر را به روی فرزندانمان بگشاییم.