پندها و نکته ها

مادری که تنهایی با فرزندش مشکلات و عیب های پدررا مطرح می کند در رنجاندن قلب و دل کودکش سهم بزرگی دارد . بسیاری از مشکلات و چالش های 💭والدین باید از فرزندان پنهان بماند . سفره ی دل بچه ها گنجایش هر حرفی را ندارد . در هیاهوی زندگی ما بزرگان ، باید کودکانمان از آرامش

برخوردار باشند .اگر باغبان ، تمام مشکلات باغ را به یک نهال کوچک بگوید ، دیری نمی پاید که نهال خشک می شود
دیده اید که برخی از بچه ها می گویند
 : کاش من بچه ی شما نبودم
 ، کاش می مردم
کاش به دنیا نیامده بودم
و کاش ..............
اگر دل بچه ها در بچگی برنجد
 ، محبت نبیند
سختی های والدین را بفهمد
 آرامش ذهن و مغز او هم به هم می خورد😇 ، آنگاه نباید منتظر فرزندانی بود که بتوانند چرخ زندگی خود را بچرخانند
 اگر محبت نبینند
 یاد نمی گیرند که محبت کنند
 و فردی که نمی تواند محبت کند بنظرتان چه قدر می ارزد ؟؟؟
( مواظب دل کوچک بچه ها باشیم )