فرزندم، براى من روشن شده که به سنی رسیده‏ ام که‏ دیگر باید تنها به فکر خود باشم و ‏درحالی که بنا نداشتم به غیر از خودم اشتغالی داشته باشم، چون تو را از خودم‏ جدا نمى‏بینم، بلکه تو را عین خودم میدانم به نصیحت تو مشغول شدم و این وصیت‏ را براى تو نوشتم.