حق فرزند از رساله حقوق امام سجاد(علیه السلام)

حق فرزند از کتاب رساله ی حقوق امام سجاد علیه السلام :
واما حق فرزندت این است که بدانی او از تو می باشد ودر چند روز این دنیا ٬ با هر خیر وشرش وابسته ی تو است.وبدانی که از جمله وظایفی که بر عهده ات گذاشته شده ٬ تربیت او را نیکو داری واورا به سوی پروردگارش راهنمایی کنی ودر فرمانبرداری خدا٬ یاری ومساعدتش کنی .در باره ی خود واو مسؤل می باشی  ودر این تکلیف یا به ثواب می رسی ‌ویا مجازات می گردی ٬ پس در این باره همچون افرادی که توسط حسن اثرشان بر فرزند٬ نامه ی عمل خود را در این چند روز دنیا می آرایند رفتار کن ودر تربیتش آن نوع بکوش که در نزد پروردگارش ٬- از آنچه بین تو واو عمل شده وبرای او از خدا مدد گرفته ای -معذور باشی وهیچ نیرویی نیست مگر از ناحیه ی خداوند.