مثبت اندیشی

 
هر آهنگی رو گوش نکنید
 
حالم بده,حالم بده
حالتو بد میکنه
 
واژه های منفی استفاده نکنید
نگویید دستت درد نکنه
بگو زحمت کشیدی
 
نگو خسته نباشی بگو خدا قوت
 
نگو غم اخرت باشه.بگو ان شاالله شاد باشی
بگو بقای عمر شما
 
نگو خدا بد نده
بگو سلامت باشی
خدا شفات بده
 
نگو تاپ تاپ عباسی خدا منو نندازی
بگو تاپ تاپ عباسی
چقدر خدا تو نازی
 
نگو ما که شانس نداریم
بگو ان شاالله خدا کمکم میکنه
 
ضمیر ناخوداگاه فقط واژه ها رو میشناسه موج مثبت بده یکی از قوانین جذب اینه که هروقت میخوای فکر مثبت کنی فکر منفی مقابله ومخالفت میکنه تو هم بافکر منفی مخالفت کن تا همه افکارت ورفتارت مثبت بشه
 
یادمون نره لئن شکرتم لازیدنکم
سرنوشت:انچه در سرنوشته شده
فکرتو عوض کن زندگیت عوض میشه.
وقتی شما یک واژه رو چندین بار تکرار میکنی
فکرت درهمان جهت رشد میکند
فکر باور را تولید میکند
وباور حصول امر را موجب میشود
وقتی میگویی بدبختم
فکرت تمام بد بختی رو برات به ارمغان میاره
واین تبدیل به باور میشه که تو بدبختی
ودر واقعیت هم انسان خوشبختی نخواهی بود
هیچ لیوانی پر نیست
حتی لیوان خالی هم پر از هواست
هرقدر آب تو لیوان بریزی هوای اون کمتر میشه
وقتی لبالب از آب میشه هوا از اون خالی میشه
لیوان زندگیتو با افکار مثبت خالی از افکار منفی کن
لبریز شو از فکر مثبت تا منفی های زندگیت حذف یا کمتر شوند