بازی دو

بازی دو

بچه ها هر گونه که در کودکی بازی کنند در بزرگسالی همانگونه زندگی خواهند کرد.

بازی عامل یادگیری است.

دقت کنیم با آنها بازی خوشنت می کنیم یا مهربانی؟