بازی چهار

بازی چهار

بازی فعالیتی است برای کسب شادی و لذت ، نه برای بدست آوردن نتیجه.

لذت بردن از فرآیند بازی و رسیدن به احساس خوشایند مهم است نه رسیدن به جائی.